Regulamin

Regulamin katalogu internetowego NEOPUNKT.PL

I. DEFINICJE

1. Katalog - Elektroniczny system przeglądania i Rezerwacji produktów RTV/AGD/IT działający pod adresem WWW.NEOPUNKT.PL
2. Organizator - NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48a, Wrocław 50-505, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218498, NIP: 895-00-21-311, REGON: 930310841 (dalej również jako „Organizator”) Organizator prowadzi i udostępnia Katalog na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Sprzedawca/(Salon NEOPUNKT) – Stacjonarny salon sprzedaży produktów RTV/ AGD/IT działający pod nazwą NEOPUNKT, umożliwiający Klientom dokonanie zakupu towaru objętego Rezerwacją po jego uprzednim nabyciu przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest odrębnym organizacyjnie i prawnie podmiotem wobec Organizatora.
4. Klient – Osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji za pośrednictwem Katalogu w celu zakupu produktu objętego Rezerwacja od Sprzedawcy.
5. Rezerwacja– proces polegający na nabyciu przez Sprzedawcę produktu wskazanego w Katalogu przez Klienta w celu umożliwienia Klientowi zakupu tego produktu w od Sprzedawcy.

 

II. PRZEBIEG PROCESU REZERWACJI

1. Katalog umożliwia Klientom dokonanie Rezerwacji.
2. Rezerwacji można dokonywać poprzez wypełnienie formularz na prawej stronie Katalogu.
3. Klient poprzez Rezerwację za pośrednictwem Katalogu deklaruje zamiar zakupu od Sprzedawcy określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie w Katalogu, w wybranym przez siebie Salonie NEOPUNKT.
4. Podczas dokonywania Rezerwacji Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
5. Rezerwacji zostaje skutecznie dokonana w chwili jej potwierdzona przez Sprzedawcę (wybrany Salon NEOPUNKT) drogą telefoniczną lub elektroniczną.
6. Po dokonaniu Rezerwacji, Sprzedawca nabywa towar objęty Rezerwacją w celu jego dalszej odsprzedaży Klientowi.
7. Produkt dostarczany jest do salonu NEOPUNKT gdzie możliwy jest jego zakup przez okres 7 dni od dnia potwierdzenia Rezerwacji przez Sprzedającego. Po tym terminie Rezerwację uznaje się za anulowaną.
8. Wcześniejsze anulowanie Rezerwacji możliwe jest poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
9. Sprzedaż towaru objętego Rezerwacją następuje bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
10. Organizator nie jest stroną zawieranej przez Klienta umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę i Klienta nie stanowi umowy zawieranej na odległość.

 

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Klient może kontaktować się z Organizatorem korespondencyjnie pod adresem:
ul Nyska 48A, 50-505 Wrocław, pod numerem telefonu: 801 88 77 44, (71) 397 49 98 lub faxu: 71/32 35 922, pod adresem poczty elektronicznej:
- Obsługa rezerwacji internetowych: rezerwacje@neopunkt.pl
- Biuro Obsługi Klienta: bok@neopunkt.pl
- Formularz kontaktowy http://neopukt.pl/formularz-kontaktowy
2. Do korzystania z systemu rezerwacji NEOPUNKT.PL niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Katalogu w NEOPUNKT.PL towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
4. Ceny widniejące na stronie internetowej Katalogu NEOPUNKT.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Cena i opis towaru znajdującego się w Katalogu stają się wiążące z chwilą potwierdzenia Rezerwacji przez Sprzedającego..
6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8. Organizator oświadcza, że towary prezentowane za pośrednictwem Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
9. Organizator dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Organizatora. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Organizator, w porozumieniu z wybranym w procesie rezerwacji Salonem NEOPUNKT niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.
10. W przypadku akcji promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja Rezerwacji następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją.

 

IV. PŁATNOŚĆ

1. Zakup produktu zarezerwowanego za pośrednictwem Katalogu oraz płatność następują w wybranym Salonie NEOPUNKT.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujący sposób:
- Płatność gotówką w kasie wybranego, podczas procesu Rezerwacji, Salonu - Płatność w systemie ratalnym - zgodnie z warunkami wybranego Salonu NEOPUNKT.
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu od Sprzedawcy do Klienta ( w przypadku gdy Klient nie odbiera towaru osobiście w Salonie NEOPUNKT) oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem w Salonie NEOPUNKT.

 

V. DOSTAWA

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie do wybranego podczas składania Rezerwacji Salonu NEOPUNKT (lista salonów).
2. Czas realizacji Rezerwacji obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru do wybranego Salonu NEOPUNKT powiększony o czas na jego dostawę.
3. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest w zakładce Dostawa, dostępnej na stronie NEOPUNKT.PL
4. Koszt dostawy towaru do wybranego Sprzedawcy Salonu NEOPUNKT jest bezpłatny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
2. Wszystkie prezentowane na stronie Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar.
4. NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 50-505 Wrocław jest administratorem danych osobowych zbieranych podczas rejestracji rezerwacji towaru za pośrednictwem NEOPUNKT.PL. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia rezerwacji, w związku z czym będą przekazywane firmom Partnerskim (Salonom NEOPUNKT). Za wyraźną zgodą Rezerwującego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Rezerwującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez NEONET S.A. oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: bok@neopunkt.pl. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia rezerwacji ani skorzystanie z innych usług.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiąvzującego.
6. Do złożenia zamówienia rezerwacji w Katalogu internetowym NEOPUNKT.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Katalogu internetowego NEOPUNKT.PL zmienionego Regulaminu. Zamówienia rezerwacji złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania Rezerwacji towarów w Katalogu NEOPUNKT.PL konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 31.10.2016 r.